شبنم عشق

ادبیات فارسی و دلنوشته ها

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2


  مهرماه                   طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 آبان ماه     طرح درس : ادبیات فارسی 2 نام و نام خانوادگی  مدرس : زهرا غفاری پایه : دوم دبیرستان رشته : کلیه ی رشته ها سال تحصیلی : 1391-1390 دبیرستان دخترانه امام

هدف کلی درس : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال   ماهها هفته ها

 جلسه روز و تاریخ درس موضوع و عنوان درس هدف ویژه درس فعالیت های دیگر   آبان   هفته اول 5 یکشنبه 4/8/90    

 ادامه ی درس پنجم کباب غاز یا رساله در حکمت مطلقه ی « از ماست که بر ماست »   آشنایی با نثر ساده و طنز آمیز محمد علی جمال زاده بررسی اشکالات اوراق امتحانی  کنترل جزوات نمونه سوال پاسخ آزمایی ها       هفته دوم   6  یکشنبه 11/8/90  

    ادامه ی درس پنجم   کباب غاز یا رساله در حکمت مطلقه ی « از ماست که بر ماست » آشنایی با نثر ساده و طنز آمیز محمد علی جمال زاده بررسی اشکالات اوراق امتحانی  کنترل جزوات نمونه سوال پاسخ خود آزمایی ها         هفته سوم     7 بکشنبه 18/8/90    

     درس ششم  و هفتم     گیله مرد   سووشون آشنیی با نمونه ای از داستان های نویسندگان مبارز ایران   آشنایی با جریان داستان نویسی معاصر ایران   پرسش گروهی کنترل دفاتر دانش آموزان پاسخ خود آزمایی ها فعالیت گروهی       هفته چهارم   8 بکشنبه 25/8/90  

    درس هشتم   ادبیات پایداری کلبه ی عمو تم آشنایی با جلوه های اساسی ادبیات پایداری در جهان آشنایی با نمونهای از ادب مقاومت آشنایی با برخی از نویسندگان برجسته ی ادب پایداری در جهان آزمون ماهانه پاسخ خود آزمایی ها کنترل جزوات نمونه سوال کار گروهی     

                             طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 آذر ماه     طرح درس : ادبیات فارسی 2 نام و نام خانوادگی  مدرس : زهرا غفاری پایه : دوم دبیرستان رشته : کلیه ی رشته ها سال تحصیلی : 1390-1391 دبیرستان دخترانه) هدف کلی درس : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال   ماهها هفته ها جلسه روز و تاریخ درس موضوع و عنوان درس هدف ویژه درس فعالیت های دیگر   آذر   هفته اول   9

 بکشنبه 2/9/90     درس نهم   در بیابان های تبعید   از یک انسان   آشنایی با نمونه های دیگر از ادبیات پایداری آشنایی با نمونه های آثار ادبی جهان ومشترکات وپیوندهای آن با ادبیات فارسی بررسی اشکالات اوراق امتحانی پرسش شعر حفظی فعالیت گروهی پاسخ خود آزمایی ها       هفته دوم     10 بکشنبه 9/9/90  

     درس دهم     دخترک بینوا آشنایی با افکار و اندیشه های ملل از طریق آثار ادبی آنان آشنایی با نمونه ای از آثار ادبی مشهور جهان پرسش شفاهی کنترل دفاتر دانش آموزان فعالیت گروهی پاسخ خود آزمایی ها پرسش شعر حفظی       هفته سوم     11 بکشنبه 16/9/90  

    درس یازدهم       مائده های زمینی آشنایی با برخی دیگر از چهره های ادبی جهان پرسش گروهی کنترل دفاتر دانش آموزان کنترل جزوات نمونه سوال فعالیت گروهی پرسش شعر حفظی       هفته چهارم     12 یگشنبه 23/9/90    

 برگزاری آزمون مستمر  به منظور ارزشیابی پایانی و آماده سازی دانش آموز برای شرکت در آزمون پایانی نیمه ی اول   آشنایی با داستان برون مرزی تا گور ونمونه ای از شعراو       هفته پنجم     13 یکشنبه 30/9/90    

 بررسی اشکالات اوراق امتحانی ، دوره ی کتاب، مروری بر نمونه سوالات امتحانات نهایی و آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در آزمون پایانی نیمه ی اول با موفقیت                       طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دی ماه     طرح درس : ادبیات فارسی 2 نام و نام خانوادگی  مدرس : زهرا غفاری پایه : دسوم دبیرستان رشته : کلیه ی رشته ها سال تحصیلی :1391-1390 دبیرستان دخترانه)

هدف کلی درس : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال ماهها هفته ها جلسه روز و تاریخ درس موضوع و عنوان درس هدف ویژه درس فعالیت های دیگر دی     هفته اول               برگزاری امتحانات پایانی نیمه ی اول سال تحصیلی                           هفته دوم       هفته سوم     هفته چهارم                                             طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 بهمن ماه     طرح درس

 : ادبیات فارسی 2 نام و نام خانوادگی  مدرس : زهرا غفاری پایه : دوم دبیرستان رشته : کلیه ی رشته ها سال تحصیلی 1391-1390 دبیرستان دخترانه ا

هدف کلی درس : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال ماهها هفته ها جلسه روز و تاریخ درس موضوع و عنوان درس هدف ویژه درس فعالیت های دیگر بهمن     هفته اول     14 یکشنبه 5/11/90  

     درس دوازدهم   در آرزوی تو باشم   دل می رود ز دستم اشنایی باجلوه هایی از ادب غنایی و تعلیمی بررسی اشکالات اوراق امتحانی نیمه اول فعالیت گروهی ارائه ی دیوان سعدی و حافظ برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با این  دو شاعر برجسته ی ایران       هفته دوم     15 یکشنبه 12/11/90  

         درس سیزدهم           باغ عشق پیدای پنهان آشنایی با نمونه هایی از شعر و نثر عارفانه پرسش شفاهی کنترل دفاتر دانش آموزان پاسخ خود آزمای ها فعالیت گروهی ارائه ی کتاب حدیق الحقیقه سنایی برای آشنایی بیشتر دانش اموزان با شعر این شاعر بزرگ      

 هفته سوم     16 یکشنبه 19/11/90       درس چهاردهم     تربیت انسانی و سنت ملی ما   آشنایی با مسائل گوناگون فرهنگی و هنری و پیوستگی آن ها با ادبیات فارسی   پرسش گروهی کنترل جزوه نمونه سوال پاسخ خود آزمایی ها فعالیت گروهی    

  هفته چهارم   17 یکشنبه 26/11/90     درس پانزدهم     جلوه های هنر در اصفهان آشنایی با ارزش های دینی ، ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنایی با جلوه های هنر در معماری ایران آزمون ماهانه کنترل دفاتر دانش آموزان پاسخ خود آزمایی ها                    

           طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 اسفند ماه     طرح درس : ادبیات فارسی 2 نام و نام خانوادگی  مدرس : زیبا زهرا غفاری پایه : دوم دبیرستان رشته : کلیه ی رشته ها سال تحصیلی : 1391-1390 دبیرستان دخترانه

هدف کلی درس : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال ماهها هفته ها جلسه روز و تاریخ درس موضوع و عنوان درس هدف ویژه درس فعالیت های دیگر اسفند     هفته اول  

  18 بکشنبه 3/12/90       درس شانزدهم   خسرو   مایع حرف شویی آشنایی با برخی بزرگان ادبی صاحب اثر در زمینه مسائل فرهنگی بررسی اشکالات اوراق امتحانی پخش شعر اخوان با صدای خود شاعر فعالیت گروهی پاسخ خود آزمایی ها       هفته دوم  

 19 بکشنبه 10/12/90     درس هفدهم   داروگ باغ من انتظار آشنایی با جنبه ها و جلوه های گوناگون شعر معاصر آشنایی با نمونه هایی از اشعار معاصر پرسش گروهی کنترل دفاتر دانش آموزان پاسخ خود آزمایی ها فعالیت گروهی پرسش شعر حفظی     هفته سوم     20 بکشنبه 17/12/90       درس هجدهم     سفر به خیر در سایه سار نخل ولایت آشنایی با نمونه هایی دیگر از شعر معاصر ایران پرسش شفاهی کنترل جزوه نمونه سوال پاسخ خود آزمایی ها فعالیت گروهی     هفته چهارم    

21 بکشنبه 24/12/90       درس نوزدهم       حدیث جوانی در کوچه سار شب آشنایی با غزل معاصر امتحان ماهانه کنترل دفاتر دانش آموزان پاسخ خود آزمایی ها فعالیت گروهی تعیین تکلیف نوروزی                           طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 فروردین ماه     طرح درس : ادبیات فارسی2 نام و نام خانوادگی  مدرس زهرا غفاری پایه : دوم دبیرستان رشته : کلیه ی رشته ها سال تحصیلی : 1391-

1390 دبیرستان دخترانه

 هدف کلی درس : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال ماهها هفته ها جلسه روز و تاریخ درس موضوع و عنوان درس هدف ویژه درس فعالیت های دیگر فروردین     هفته اول   تعطیلات نوروزی     هفته دوم     هفته سوم  

 22 یکشنبه 15/1/91       درس بیستم   مدرسه ی امام شوشتری   به سوی تخت جمشید   آشنایی با جلوه های هنری و ادبی سفر نامه اشنایی با نمونه ای از سفر نامه آشنایی با چهر ه های ادبی صاحب سفر نامه     کنترل تکالیف نوروزی فعالیت گروهی پاسخ خود آزمایی ها      

هفته چهارم     23 یکشنبه 22/1/91       درس بیست و یکم          خاطرات اعتماد السلطنه   آن روزها آشنایی با نمونه ای از آشنایی با چهر ه های ادبی صاحب حسب حال   کنترل جزوه نمونه سوال فعالیت گروهی پاسخ خود آزمایی ها    

هفته پنجم   24 بکشنبه 29/1/91   درس بیست و دوم   شخصی به هزار غم گرفتارم   طرحی از یک زندگی   آشنایی با حبسیه و معرف ترین حبسیه سرای زبان فارسی   آشنایی با نمونه ای از زندگی نامه   آزمون ماهانه کنترل دفاتر دانش آموزان پاسخ خود آزمایی ها فعالیت گروهی                           طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 اردیبهشت  ماه     طرح درس : ادبیات فارسی 2 نام و نام

خانوادگی  مدرس : زهرا غفاری پایه : دوم دبیرستان رشته : کلیه ی رشته ها سال تحصیلی : 1391-1390 دبیرستان دخترانه هدف کلی درس

 : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال ماهها هفته ها جلسه روز و تاریخ درس موضوع و عنوان درس هدف ویژه درس فعالیت های دیگر اردیبهشت  

    هفته اول     25 بکشنبه 5/2/91       درس بیست و سوم         کعبه ی مخفی آشنایی با نمونه هایی از ادب فارسی در هندوستان   بررسی اشکالات اوراق امتحانی پاسخ خود ازمایی ها فعالیت گروهی پرسش شعر حفظی       هفته دوم     26 بکشنبه 12/2/91     ادامه ی درس بیست و چهارم     مسافر   ریشه ی پیوند   آشنایی

 با جلوه های تاریخی فرهنگی و اجتماعی ادبیات فارسی برون مرزی   آشنایی با نمو نه هایی از آثار ادبی فارسی در افغانستان و تاجیکستان   کنترل جزوه نمونه سوال رفع اشکال پاسخ خود آزمایی ها فعالیت گروهی    

 هفته سوم     27 بکشنبه 19/2/91         برگزاری آزمون مستمر  به منظور ارزشیابی پایانی و آماده سازی دانش آموز برای شرکت در آزمون پایانی  

  هفته چهارم   28 بکشنبه 26/2/91     بررسی اشکالات اوراق امتحانی ، دوره ی کتاب، مروری بر نمونه سوالات امتحانات نهایی و آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در امتحان نهایی با موفقیت                         طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 خرداد ماه     طرح درس : ادبیات فارسی 2 نام و نام خانوادگی  مدرس : زیبا سادات باقریان پایه : دوم دبیرستان رشته : کلیه ی رشته ها سال تحصیلی : 1388-1387 دبیرستان دخترانه امام رضا (ع ) (ناحیه 4) هدف کلی درس : آشنایی با آثار برخی از بزرگان ادبی ، دینی ، عرفانی و علمی گذشته و معاصر ایران و جهان آشنایی با ظرایف ادبی و توانایی به کار گیری درست آن ها توانایی درک و بیان افکار ، ارزش ها ، مفاهیم و پیام های متون ادبی گذشته و حال ماهها هفته ها جلسه روز و تاریخ درس موضوع و عنوان درس هدف ویژه درس فعالیت های دیگر خرداد   هفته اول                    

 برگزاری امتحانات پایانی سال تحصیلی                     هفته دوم       هفته سوم       هفته چهارم            

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 20:46  توسط زهرا غفاری   |